OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Prodávajícím je firma The SOURCE s.r.o., Kutnohorská 121, 251 62 Mukařov, DIČ: CZ28523890, IČO:28523890, info@thesource.cz a info@energierostlin.cz, která je i provozovatelem internetových stránek www.thesource.cz a s nimi spojeným internetovým obchodem – e-shopem www.energierostlin.cz.
 2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Údaje jméno a příjmení, adresa jsou v našem internetovém obchodu sbírány v souladu se zákonem o GDPR a k jejich sběru není třeba souhlasu kupujícího. Nad jejich rámec pak kupující souhlasí se zpracováním těchto dalších svých osobních údajů: identifikační číslo resp. daňové identifikační číslo fyzické osoby, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou The Source s.r.o. na straně prodávajícího, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu včetně osobních statistik a pro případnou účast v zákaznickém bonusovém systému. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů firmou The Source s.r.o. jakožto prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány žádným třetím osobám.
  Zpracovateli v tomto okamžiku jsou Active 24 – umístění webových stránek; Abra flexibee – zpracování účetnictví; společnosti Geis, DPD, Česká pošta, PPL, Uloženka, Zásilkovna, WE/DO – poskytovatelé dopravních a doručovacích služeb; tento seznam bude průběžně aktualizován.
 7. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 8. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 9. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 10. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu určenou platnými zákony (archivace účetních dokladů) nebo maximálně 5 let od uzavření kupní smlouvy. Pokud dojde pouze k uložení osobních údajů kupujícím a k uzavření kupní smlouvy nedojde, budou uložená data vedena v rozhraní internetového obchodu maximálně do konce kalendářního roku, ve kterém k uložení osobních údajů došlo. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 11. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení nebo/ a požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 12. Kupující má:
   • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
   • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
   • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. A dále má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

13. Pro získávání dat o používání webové stránky, případně pro získávání informací o demografických údajích uživatelů používáme soubory cookies. Cookie je drobná textová informace, která může být uložena ve vašem prohlížeči. Cookie využívá mimo jiné i nástroj Google Analytics. Cookie využíváme také pro textovou a grafickou inzerci v síti dodavatelů třetích stran. Uživatelé se mohou odhlásit od příjmu souboru cookie dodavatelů třetích stran na odhlašovací stránce organizace Network Advertising Initiative (NAI).

Poskytujeme informace také vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa.

14. Pro online inzerci využíváme kromě jiného také reklamní sdělení zacílená na základě předchozích návštěv uživatelů, dle minulého chování či některých demografických údajů (dále jen „remarketing“). Poskytovatelem remarketingu jsou tyto společnosti: Google Ireland, Ltd.; Seznam.cz, a.s., Heureka.cz. Naše textové a grafické reklamy se zobrazují v síti partnerských webů společnosti Google Ireland, Ltd. a v obsahové síti společnosti Seznam.cz, a.s. Pro službu remarketing je využita cookie třetí strany. Uživatelé se mohou odhlásit od používání souborů cookie společností Google na stránce Nastavení reklam společnosti Google.
15. Závěrečná ustanovení:
Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje kupující, že je seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou kterou kupující správci poskytl/a.

JAK POŽÁDAT O VYMAZÁNÍ MÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (PRÁVO BÝT ZAPOMENUT):
Na žádost kupujícího správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy;
O vymazání osobních údajů může kupující požádat dvěma způsoby:

 • Napsáním žádosti na e-mail info@energierostlin.cz
 • Telefonicky na čísle 775 696 213 (Po – Pá: 9 – 14 h)