Všeobecné OBCHODNÍ a dodací PODMÍNKY internetového obchodu Energie Rostlin

provozovaného společností THE SOURCE s.r.o.

Kutnohorská 121, 251 62 Mukařov

IČO: 28523890  DIČ: CZ285232890

1. Objednávky

Objednávky kupujícího jsou závazné. Stranou prodávající bude na fax nebo e-mailovou adresu zasláno potvrzení o přijetí objednávky. Změny nebo zrušení objednávky jsou možné pouze po dohodě s prodávajícím a to pouze písemnou (elektronickou) formou. Závazným potvrzením objednávky prodávajícím, vznikla kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím. Kupující a prodávající jsou od tohoto momentu vázáni vzájemnými právy a povinnostmi vyplývajícími z uzavřené kupní smlouvy. Vystavením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s tímto nákupním řádem, a že s ním souhlasí. Kupující má možnost se s těmito obchodními a dodacími podmínkami seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v momentě závazného potvrzení objednávky prodávajícím.

2. Cena

Ceny jsou platné v okamžiku uskutečnění obchodního případu. Cena produktů firmy The Source s.r.o. je platná pouze v případě, že zboží je momentálně skladem v objednávaném množství. V opačném případě si prodávající vyhrazuje právo změny. Cena se může měnit v závislosti na aktuálním kurzu EUR/CZK. Případnou změnu ceny Vám pracovníci obchodního oddělení oznámí při potvrzení objednávky faxem nebo e-mailem.

3. Dodací lhůty

Pro zboží, které držíme skladem, je maximální lhůta pro předání veřejnému přepravci je obvykle 24 hodin, nejdéle 48 hodin. Pro ostatní zboží je přibližný termín dodání sdělen našimi pracovníky při potvrzení objednávky. V případě, kdy nastanou podmínky vylučující odpovědnost prodávajícího (zásah vyšší moci např.: stávka, válečný konflikt, přírodní katastrofa, porucha ve výrobě dodavatele a podobně) prodávající nenese žádnou odpovědnost za případně vzniklou škodu. V takovém případě rovněž nelze vymáhat smluvní sankce.

4. Převzetí zboží

Převzetím zboží se rozumí potvrzení dodacího listu stranou kupující, nebo potvrzením doručenky při převzetí zboží od přepravce. Zboží je možné po předchozí domluvě s prodávajícím rovněž vyzvednout osobně v prosotorách firmy na adrese Kutnohorská 121, Mukařov nebo ve skladu prodávajícího – po domluvě. Otevírací doba je po dohodě. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez zjevných vad. Pokud není věc při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, má kupující práva na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo opravou dokladu. Není-li takový postup možný (nelze-li splnit kupujícího požadavek), může kupující požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy.

5. Cena za přepravu

U zásilek je účtováno dopravné a balné dle vybraného způsobu doručení a platby – v rozmezí od 50,- do 100,- CZK včetně DPH, při odběru nad 1000,- je poštovné a balné v ceně objednávky – tedy pro zákazníka zdarma (kromě zasílání plakátu – nadrozměr). Zboží zasíláme prostřednictvím České pošty nebo dalších přepravců včetně Uloženky a Zásilkovny.

Pro objednávky zákazníků mimo území České republiky (např. na Slovensko) se cena přepravy stanovuje dle platného ceníku daného přepravce a je vždy konzultována se zákazníkem.

6. Platební podmínky

Jsou předmětem dohody obou smluvních stran.

Dobírka – pokud je zboží skladem, můžete je mít doma do 48 hodin.

Platba předem – převodem nebo vkladem na náš bankovní účet 43-4365 690 217/0100 vedený u KB Říčany. Zbožó odesíláme IHNED po zaplacení – obvykle ještě tentýž den nebo v den následující.

Hotovost – při osobním odběru ve skladu prodávajícího – v Mukařově u Říčan.

(Platby kartou a další internetové platby jsou možné dle aktuálního nastavení viz internetový obchod v daném okamžiku.)

7. Záruka

Záruka je platná pouze za následujících podmínek a v následujícím rozsahu: S dodaným zbožím se zachází a je používáno se podle schválených postupů a byly dodrženy veškeré platné zákony, nařízení a pravidla. Jakákoliv odchylka od výše zmíněného zbavuje The Source s.r.o. zodpovědnosti. Trvanlivost je označena přímo na obalech jednotlivých produktů.

8. Reklamační řád

Kupující je povinen zkontrolovat zboží hned po jeho převzetí. Reklamace na poškozenou zásilku je nutno uplatnit při jejím převzetí sepsáním reklamačního protokolu s přepravcem a následně neprodleně upozornit stranu prodávající. Reklamace na dodané množství a zjevné vady zboží lze uplatňovat nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím. Ostatní vady zboží lze reklamovat do 24 měsíců od jeho převzetí. V případě reklamace je kupující povinen uplatnit reklamaci písemně bez zbytečných odkladů. Kupující je při reklamaci povinen doložit potvrzený dodací list nebo daňový doklad. Kvalitativní reklamace jsou v případě zjevných vad posouzeny a vyhodnoceny neprodleně prodávajícím a v případě oprávněnosti reklamace je obratem dodáno odpovídající zboží, nebo rozdíl v ceně řešen formou dobropisu a vrácením peněz. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé při přepravě zajišťované kupujícím, vzniklé nevhodným používáním a neodborným zacházením, uskladněním. V případě oprávněné reklamace hradí cenu přepravy prodávající, v opačném případě kupující.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zpracovává osobní údaje o kupujícím výlučně pro účely plnění práv a povinností dle kupní smlouvy. K jinému zpracovávání osobních údajů o kupujícím je prodávající oprávněn pouze se souhlasem kupujícího. Provedením objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním svých osobních údajů v ní uvedených pro obchodní a marketingové účely prodávajícího, jakož i pro obchodní a marketingové účely jeho obchodních a marketingových partneru. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Kupující má právo kdykoliv svůj souhlas písemně odvolat, dále má právo na přístup k údajům, které se ho týkají, právo požadovat opravu, doplnění, zablokování nebo zlikvidování osobních údajů. Pokud si prodávající nepřeje, aby jeho osobní data byla registrována v databázi prodávajícího, je povinen zaslat prodávajícímu písemné sdělení. Další podmínky řeší samostatný souhlas v souladu s platnými předpisy od 25.5.2018 – GDPR.

10. Autorské právo

Bez výslovného písemného svolení společnosti The Source s.r.o. nesmí kupující za jakýmkoliv účelem kopírovat, či rozšiřovat obrázky, ceníky, letáky a další údaje, které jsou ve vlastnictví The Source s.r.o. a ani toto umožnit třetím osobám.

11. Ostatní ujednání

Tyto Všeobecné obchodní a dodací podmínky se řídí právním řádem České republiky.

Kupující prohlašuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem prodávajícího a že s těmito souhlasí.